Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez IDHOST.PL

Użyte w regulaminie definicje w razie wątpliwości należy interpretować zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.

 

Jeżeli nic innego nie wynika z danego ustępu regulaminu, użytym w nim definicjom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Usługodawca:
  IDHOST.PL Sp. z o.o. , z siedzibą w Opolu (45 – 057) przy ulicy ul. Ozimskiej 14 -16/214 w Opolu, NIP: 7543094434, REGON: 361712175, KRS: 0000561877
 2. Klient:
  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.
 3. Usługa:
  świadczenie Usługodawcy, wykonywane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., polegające w szczególności na odpłatnym udostępnianiu Klientowi zasobów serwera tj. określonej objętości dysku serwera (hosting) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zakresie zgodnie z wybraną ofertą, wskazaną na stronie www.idhost.pl. Za Usługę uważa się również, rejestrację domen internetowych zgodnie z ofertą.
 4. Limit przesyłu danych:
  wyznaczony przez Usługodawcę limit ruchu z i do serwera zgodnie z wybraną ofertą wskazaną na stronie www.idhost.pl.
 5. Okres Rozliczeniowy:
  każdy kolejny rok, korzystania z usługi.
 6. Opłata Abonamentowa:
  Ponoszony przez klienta koszt korzystania z Usługi. Wysokość aktualna wysokość opłat jest dostępna w cenniku na stronie Usługodawcy.
 7. Awaria:
  to stan braku widzialności serwera Klienta na pierwszym routerze nie należącym do Usługodawcy.
 8. Strona Usługodawcy:
  adres internetowy Usługodawcy: www.idhost.pl wraz ze stronami podrzędnymi.
 9. Niezamówiona Informacja Handlowa (SPAM):
  każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi wysyłana, bez zgody odbiorcy przy wykorzystaniu Usługi świadczonej przez Usługodawcę. Pojęcie Niezamówionej Informacji Handlowej należy interpretować zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną / z dnia 18 lipca 2002 roku.
 10. Cennik:
  Dostępny na Stronie Usługodawcy wykaz obowiązujących cen za świadczone przez Usługodawcę Usługi.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Podstawą korzystania przez Klientów z Usług świadczonych przez Klienta jest przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług. Regulamin określa zasady współpracy Klientem, a Usługodawcą oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów. Klient akceptuje regulamin przed zawarciem umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają bezwzględne obowiązujących przepisów prawa.
 3. Niniejszy Regulamin ustanawia zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz określa i formułuje :
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności, określa wymagania techniczne jakie musi spełnić Klient, które są niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
  3. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Usługodawca zastrzega, iż zawarcie umowy na świadczenie usług (przez co rozumie się również okres testowy) jest możliwe po zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usług Usługodawcy (dalej – regulamin) Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy lub w inny uzgodniony z Klienta sposób, umożliwiający uprzednie w stosunku do zawarcia umowy udokumentowanie akceptacji niniejszego regulaminu.
 5. Zawarcie umowy odbywa się poprzez interfejs na stronie internetowej Usługodawcy i wybór przez Klienta pożądanej przez niego oferty.
 6. Umowa na świadczenie usługi w postaci odpłatnego udostępnienia Klientowi zasobów serwera tj. określonej objętości dysku serwera (hosting) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zakresie zgodnie z wybraną ofertą, zostaje zawarta na czas określony 1 roku kalendarzowego tj. na jeden Okres Rozliczeniowy.
 7. Umowa ulega przedłużeniu poprzez dokonanie prze Klienta zapłaty Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres rozliczeniowy na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 8. Podmioty, które korzystają z usług oraz infrastruktury oferowanej przez Usługodawcę w celach związanych z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, obowiązane są poinformować swoich klientów, kontrahentów, partnerów oraz inne podmioty korzystające z tych usług lub infrastruktury należącej do Usługodawcy o warunkach zawartych w niniejszym regulaminie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania okazania pisemnego potwierdzenia dokonania tej czynności.
 9. Instalacja i utrzymanie serwera będą zgodne z technicznymi normami udostępnionymi przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usługi jeżeli Klient nie spełnia udostępnionych wymagań technicznych lub funkcjonalnych jakie są niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
  1. Wymagania techniczne i funkcjonalne udostępni na swojej stronie internetowej Usługodawca.
 10. Klient upoważnia Usługodawcę do przetwarzania podanych Usługodawcy danych osobowych w następującym zakresie:

Dla Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego:

 1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu – zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taki nie jest prowadzony dla określonej grupy podmiotów – zgodnie z aktem powołania tego podmiotu,
 2. Imię i nazwisko osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, (jeżeli dotyczy),
 3. Adres siedziby, (jeżeli dotyczy),
 4. Adres e-mail,
 5. Telefon,
 6. NIP,
 7. REGON, (jeżeli dotyczy),
 8. Nr nadany podmiotowi wg właściwego rejestru (jeżeli dotyczy).

Dla Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zameldowania,
  3. Adres e-mail,
  4. Telefon,
  5. PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, data wydania dokumentu i organ wydający dokument.
 1. Klient ma prawo wglądu, usunięcia i zmiany wszystkich w/w danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach służących wykonaniu jak i rozliczeniu Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta jak również za jego działania i zaniechania, które stoją w sprzeczności z przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
 3. Na życzenie Klienta może zostać sporządzona i podpisana pisemna umowa potwierdzająca ustalone na podstawie niniejszego regulaminu warunki i zakres świadczonych przez Usługodawcę usług.

§ 2 Prawa i obowiązki Stron.

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, nienaruszając przy tym praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub ograniczenia dostępu do części lub całości świadczonych przez siebie usług, jak również, usunięcia danych umieszczonych na serwerze, w przypadku gdy działania Klienta lub przechowywane dane:
  1. Naruszają przepisy obowiązującego prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu
  2. Nakierowane są na rozsyłanie przy pomocy Usługi świadczonej przez Usługodawcę Niezamówionej Informacji Handlowej.(SPAM), w szczególności:
 • Zabrania się korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty e-mail;
 • Zabrania się korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej;
 • Zabrania się wysyłania korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne), na które można się zapisać oraz wypisać podając Swój adres na stronie WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest przez Usługodawcę);
 • Zabrania się wysyłania masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę.
  1. Powodują obniżenie jakości usług świadczonych innym Klientom, w szczególności poprzez wywoływanie obiektywnego zagrożenia wystąpienia awarii lub przeciążenia serwera.
  2. Polegają na posługiwaniu się w toku procesu zawierania umowy lub świadczenia Usług nieprawdziwymi danymi.
 1. Usunięcie zamieszczonych przez Klienta danych jak również zablokowanie dostępu do Usług, w przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, nie powoduje powstania po stronie Klienta roszczenia o zwrot poniesionych na rzecz Usługodawcy opłat.
 2. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.2 ppkt a) powyżej, ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, umowę zawartą z Klientem z jego winy. W sytuacji takiej klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu opłat za niewykorzystany Okres Rozliczeniowy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Klienta jak również za jego działania i zaniechania, które stoją w sprzeczności z przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

§ 3. Oświadczenia Usługodawcy

 1. W przypadku wybrania danej Usługi Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia widzialności serwera Klienta w sieci Internet na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług jak również do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych z jego winy. Usługodawca oświadcza, iż podejmując wszelkie działania związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zachowuje należytą staranność właściwą jego
 2. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych z winy Usługodawcy.
 3. Łączny czas trwania zawinionych przez Usługodawcę przerw technicznych, awarii i innych okoliczności powodujących brak dostępu do zamówionej Usługi nie może przekraczać 120 godzin w ciągu roku.
 4. W przypadku przekroczenia okresów określonych w ust. 2 oraz ust 3 powyżej, Usługodawca zobowiązuje stosownie obniżyć opłatą abonamentową, naliczaną zgodnie z Cennikiem i na zasadach określonych w § 5.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobistych Klientów oraz danych przechowywanych przez Klientów na udostępnionych im serwerach. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.

§ 4. Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które są wynikiem zadziałania siły wyższej rozumianej zgodnie odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które są wynikiem wystąpienia niezawinionych przez Usługodawcę okoliczności.
 4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za awarie, przerwy techniczne oraz ewentualnie powstałe w ich wyniku szkody, które wystąpiły w wyniku działań lub zaniechań Klienta. W szczególności dotyczy to nieprawidłowego lub niedozwolonego użytkowania Usług, podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług jak również naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu i zawieranych z Klientami Umów, nie może przekroczyć kwoty rocznej opłaty abonamentowej z tego tytułu.
 6. Usługodawca obowiązany jest do dokonywania następnych czynności utrzymaniowo – wspierających w ramach świadczonych Usług:
  1. aktualizacja oprogramowania serwera;
  2. zabezpieczenie serwera.
 7. Czynności nie wymienione w ust. 7, w szczególności obejmujące niewskazane zadania z zakresu pomocy technicznej serwisu technicznego Usługodawca wykona tylko na podstawie odrębnego zlecenia.
 8. W ramach świadczonej usługi hostingowej/rejestracji domen, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku sposobu, w jaki będą wykorzystywane zgłoszone przez Klientów domeny.

§ 5. Płatności

 1. W okresie korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest do jej opłacenia zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
  1. Klient obowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia oraz faktury proforma drogą elektroniczną lub faxem;
  2. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej za kolejne okresy rozliczeniowe do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT proforma poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail lub na wyraźne życzenie Klienta, wyrażone przed końcem okresu rozliczeniowego listem poleconym.
 2. Podstawą dokonywana wszelkich płatności będą wystawiane przez Usługodawcę faktury VAT proforma. Po dokonaniu płatności, Klient otrzyma fakturę VAT poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail lub na wyraźne życzenie Klienta, wyrażone przed końcem okresu rozliczeniowego listem poleconym.
 3. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rozpoczęcia świadczenia Usługi bądź kontynuowania świadczonej Usługi w przypadku braku wpłaty wyliczonej na podstawie Cennika opłaty abonamentowej,
 5. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy do końca obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 6. Terminy płatności mogą zostać przedłużone wyłącznie za zgodą Usługodawcy.

§ 6. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane przechowywane na udostępnionym mu miejscu na dysku serwera.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w przypadku gdy działania lub zaniechania Klienta doprowadzą do powstania szkody, w szczególności zaś, gdy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient doszło do uszkodzenia lub zaburzenia pracy Serwera udostępnianego przez Usługodawcę.
 3. Klientowi przysługuje prawo do zmiany długości pierwotnie określonego okresu rozliczeniowego, dopiero po opłaceniu zakończonego okresu rozliczeniowego.

§ 7. Zmiany i rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku zawarcia umowy na świadczenie usług objętych niniejszym regulaminem, poprzez środki porozumiewania się na odległość Klientowi, przysługuje prawo do jej rozwiązania, bez podania powód w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany wysokości opłat wskazanych w cenniku, opłaty abonamentowej lub treści Regulaminu. Zmiana będzie ogłaszana poprzez jej publikację na Stronie Internetowej Usługodawcy. Usługodawca powiadomi o zmianie Klientów również drogą elektroniczną.
 3. Zawiadomienie Klienta drogą elektroniczną uznaje się za dokonane skutecznie po upływie 14 dni od jego wysłania.
 4. Klienci mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie zmiany w terminie do 14 dni od daty skutecznego zawiadomienia. Jeżeli Klient nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.
 5. Klienci, którzy w wyznaczonym terminie odmówili zgody na zaproponowane zmiany, mogą korzystać z usług świadczonych na jego podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki umowa została zawarta, lub do którego został opłacony abonament, chyba, że z treści zawiadomienia o zmianie lub wprowadzeniu nowego Regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Klienta, umowa taka ulega rozwiązaniu. W przypadku takim, Usługodawcę obciąża obowiązek zwrotu proporcjonalnej części zapłaconej przez Klienta opłaty abonamentowej.
 6. Wzrost opłaty abonamentowej nie może występować częściej niż raz na 6 miesięcy.
 7. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentowej Klientów, którzy wnieśli opłaty na okresy dłuższy nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy starymi a nowymi stawkami.
 8. Usługodawca jak i Klient są uprawnieni do rozwiązania umowy przez pisemne wypowiedzenie z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia miesiąca opłaconego okresu rozliczeniowego.
 9. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usługi przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego, Usługodawcę obciąża obowiązek zwrotu proporcjonalnej części zapłaconej przez Klienta opłaty abonamentowej.
 10. Usługodawca jest upoważniony, po uprzednim wezwaniu do zmiany sposobu wykonywania umowy, do natychmiastowego rozwiązania umowy (usunięcie konta) lub zablokowanie konta bez zachowania okresu wypowiedzenia gdy:
  1. Klient będzie zalegał z opłatami abonamentowymi dłużej niż 30 dni.
  2. Klient będzie notorycznie łamał wskazane warunki regulaminu.
  3. Klient będzie utrzymywał na serwerze treści pornograficzne, warezowe, udostępniał pliki mp3 i wszelkie inne treści niezgodne z obowiązującym polskim prawem.
  4. Klient będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet.

§ 8. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz odpowiednio – Innych Ustaw.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy zawarte w punktach § 3 ust. 6 oraz § 4 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 – nie mają zastosowanie do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu Cywilnego.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniejszy sens postanowienia nieważnego.